Statut

Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego

uchwalony przez Nadzwyczajne III Walne Zebranie Członków
w dniu 12 września 1997 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę  „Śląskie Towarzystwo Entomologiczne”, w dalszej części statutu zwane Towarzystwem.

§2.

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku realizowania badań o charakterze międzynarodowym, działalność Towarzystwa może wykraczać poza terytorium RP.

§3.

Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Bytom.

§4.

1. Towarzystwo posiada osobowość prawną, bez prawa zakładania oddziałów.

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem dochodów na realizację celów statutowych.

§5.

Działalność Towarzystwa opiera się  głównie na społecznej pracy członków oraz powoływanych czasowo zespołów badawczych, w skład których mogą wchodzić osoby nie będące członkami Towarzystwa.

§6.

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci, herbu oraz logo według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§7.

Towarzystwo stawia sobie następujące cele działania:
a) przyczynianie się do rozwoju nauki z zakresu szeroko pojętej entomologii;
b) upowszechnianie osiągnięć nauk entomologicznych;
c) przyczynianie się do ugruntowania naukowego poglądu na świat;
d) rozwijanie zainteresowań entomologicznych w społeczeństwie;
e) przyczynianie się do zintegrowania środowiska entomologicznego;
f) podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody;
g) podejmowanie szerokiej współpracy z innymi stowarzyszeniami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu.

§8.

Cele określone w § 7 Towarzystwo realizuje poprzez:
a) inspirowanie i koordynowanie indywidualnych badań entomologicznych;

b) organizowanie zespołów badawczych i komisji specjalistycznych, również międzynarodowych, do opracowywania programów i poszczególnych tematów badawczych oraz koordynowanie ich działalności;

c) organizowanie wyjazdów i ekspedycji naukowych celem zbierania materiałów naukowych dla potrzeb własnych Towarzystwa, jak również na zlecenie różnych instytucji i organizacji;

d) gromadzenie dokumentacji entomofaunistycznej ze szczególnym uwzględnieniem fauny owadów Śląska;

e) wspieranie centrum informacyjnego przy Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego, gromadzącego dane z zakresu entomofauny Górnego Śląska;

f) wymianę  materiałów naukowych i piśmiennictwa oraz kontakty personalne z innymi stowarzyszeniami i instytucjami badawczymi w kraju i za granicą;

g) organizowanie zebrań członków poświęconych prezentacji i omawianiu osiągnięć entomologii, koordynacji badań i sprawom Towarzystwa;

h) organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, połączonych z dyskusją;
i) organizowanie kursów i szkoleń specjalistycznych;
j) wydawanie opinii i orzeczeń specjalistycznych z zakresu entomologii;
k) organizowanie wystaw, prelekcji i odczytów popularyzujących wiedzę entomologiczną;

l) wnioskowanie u odpowiednich organów władzy państwowej i samorządowej wprowadzania różnych form ochrony entomofauny oraz obszarów entomologicznie cennych;

m) wydawanie czasopisma pt. „Acta entomologica silesiana”, będącego oficjalnym organem naukowym Towarzystwa oraz wewnętrznego biuletynu o charakterze informacyjno-sprawozdawczym, związanego z rozwojem nieprofesjonalnego ruchu entomologicznego, a także innych wydawnictw z zakresu entomologii.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9.

Członkowie Towarzystwa dzielą się  na:
a) założycieli;
b) zwyczajnych;
c) wspierających;
d) honorowych.

§10.

1. Członkami założycielami są osoby, które złożyły podpisy pod wnioskiem o rejestrację Towarzystwa.
2. Członkowie założyciele posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych.

§11.

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel dowolnego kraju, pracujący naukowo lub wykazujący zainteresowania entomologią, który zadeklaruje współpracę i pomoc w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.

2. Członków zwyczajnych powołuje spośród osób fizycznych Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, popartej opinią dwóch pełnoprawnych członków Towarzystwa.

§12.

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, które zadeklarują poparcie materialne na rzecz Towarzystwa i zostaną przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

2. Członek wspierający posiada prawo do bezpłatnej reklamy w wydawnictwach Towarzystwa w zakresie określonym przez Zarząd.

3. Zakres innych praw członka wspierającego określa każdorazowo Zarząd.

§13.

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która położyła wybitne zasługi dla rozwoju entomologii.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
3. Członkostwo honorowe nadaje i pozbawia go Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§14.

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
a) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
b) zgłaszania wniosków władzom Towarzystwa;

c) korzystania z wszystkich pomocy i środków naukowych będących w dyspozycji Towarzystwa;

d) czynnego uczestnictwa w zjazdach, konferencjach i zebraniach referatowych organizowanych przez Towarzystwo;

e) uzyskiwania funduszy lub innych form pomocy przy wyjazdach na konferencje, zjazdy i kongresy międzynarodowe i krajowe o tematyce zgodnej z profilem Towarzystwa;

f) czynnego udziału w ekspertyzach, syntezach naukowych, doradztwie technicznym i konsultacjach;

g) nabywania lub otrzymywania publikacji Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd;

h) noszenia odznaki Towarzystwa.

§15.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) aktywne uczestniczenie w realizacji celów i zadań Towarzystwa;
b) przestrzeganie postanowień statutu, uchwał i decyzji władz Towarzystwa;

c) prowadzenie badań naukowych lub działalności poznawczej i kolekcjonerskiej w zakresie szeroko pojętej entomologii;

d) uczestniczenie w obradach Walnych Zebrań Członków;
e) regularne opłacanie składek członkowskich;
f) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i etyki badawczej.

§16.

Prawa członka zwyczajnego ulegają zawieszeniu decyzją Zarządu, w przypadku niedopełnienia obowiązku opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 lata.

§17.

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi;

b) rażącego nieprzestrzegania postanowień § 15 statutu lub działania członka na szkodę Towarzystwa – na mocy decyzji Zarządu.

2. Członkostwo wspierające ustaje decyzją Zarządu w wyniku:

a) zaprzestania przez członka działań wspierających Towarzystwo;

b) działania członka na szkodę Towarzystwa.

3. Członkostwo honorowe ustaje na mocy uchwały Walnego Zebrania jedynie w przypadku stwierdzenia przez Zarząd działania członka na szkodę Towarzystwa.

Złota Odznaka Towarzystwa

§18.

1. Za szczególne zasługi dla rozwoju Towarzystwa i w urzeczywistnianiu jego celów, członek może zostać nagrodzony Złotą Odznaką Towarzystwa.

2. Złotą Odznakę Towarzystwa przyznaje Zarząd na wniosek co najmniej pięciu członków Towarzystwa.

3. Złota Odznaka Towarzystwa może być nadana członkowi Towarzystwa tylko jeden raz.
4. Złota Odznaka Towarzystwa może być nadana pośmiertnie.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§19.

1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków Towarzystwa;
b) Zarząd Towarzystwa;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.

3. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów pełnoprawnych członków. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

4. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej są ważne przy obecności co najmniej 2/3 ich członków.

5. W czasie trwania kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować na miejsce członków ustępujących nowych członków, lecz w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyborów.

6. Przepis pkt. 5 nie dotyczy Prezesa Zarządu.

Walne Zebranie Członków

§20.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§21.

1. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie zwyczajne, zamykające kadencję władz Towarzystwa, odbywa się  raz na cztery lata w czasie i miejscu oznaczonym przez Zarząd.

2. O mającym się  odbyć Walnym Zebraniu, Zarząd obowiązany jest zawiadomić pisemnie wszystkich członków Towarzystwa 30 dni przed terminem zebrania, z podaniem porządku obrad.

§22.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zgłoszone na piśmie Zarządowi.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§23.

1. Walne Zebranie jest ważne przy obecności co najmniej połowy liczby wszystkich członków Towarzystwa.

2. W razie braku quorum wyznacza się nowy termin Walnego Zebrania, w którym uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych.

3. Głosowanie w trakcie obrad Walnego Zebrania jest tajne.

4. Na żądanie większości członków uczestniczących w Walnym Zebraniu może być zarządzone głosowanie jawne.

§24.

Do zakresu uprawnień Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa;
b) przyjmowanie i zatwierdzanie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania;

c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z prac oraz realizacji planów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;

d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

e) rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków Towarzystwa;

f) uchwalanie wniosków i zaleceń;
g) podejmowanie uchwał o nadawaniu i pozbawianiu członkostw honorowych;
h) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Towarzystwa;
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa

§25.

Zarząd jest władzą kierującą działalnością Towarzystwa między Walnymi Zebraniami Członków.

§26.

1. Zarząd składa się  z wybranych na Walnym Zebraniu siedmiu członków.
2. W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes;
b) Wiceprezes;
c) Sekretarz;
d) Skarbnik;
e) Archiwista;
f) dwóch stałych członków Zarządu.
3. Członkiem Zarządu może zostać członek zwyczajny lub honorowy Towarzystwa.

4. Funkcja Archiwisty może być łączona z pozostałymi funkcjami w Zarządzie. W takim przypadku Zarząd poszerza swój skład o trzeciego członka stałego.

§27.

1. Prezes Towarzystwa wybierany jest na Walnym Zebraniu zwykłą większością głosów.

2. Po wyborze Prezes przedstawia Walnemu Zebraniu propozycję składu Zarządu. Walne Zebranie wybiera pozostałych członków Zarządu w pojedynczym głosowaniu zwykłą większością głosów.

3. Na wniosek przynajmniej połowy uczestników Walnego Zebrania wybory można przeprowadzać osobno na każdego członka Zarządu.

§28.

Zakres działań Zarządu obejmuje:
a) realizację uchwał Walnego Zebrania Członków;
b) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
c) określanie bieżących planów działalności Towarzystwa;

d) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych Towarzystwa, w tym ustalania wysokości składek członkowskich;

e) zarządzanie majątkiem Towarzystwa;

f) powoływanie i nadzorowanie działalności zespołów badawczych i komisji specjalistycznych;

g) określanie planów wydawniczych i nadzorowanie działalności redakcji wydawnictw Towarzystwa;

h) koordynowanie współpracy Towarzystwa z innymi stowarzyszeniami i instytucjami badawczymi;

i) przygotowywanie sprawozdań z działalności Towarzystwa: rocznych i na zakończenie kadencji;

j) podejmowanie decyzji o nadawaniu oraz pozbawianiu członkostw zwyczajnych i wspierających;

k) wnioskowanie Walnemu Zebraniu o nadawanie członkostw honorowych;
l) przyznawanie Złotej Odznaki zasłużonym członkom Towarzystwa;
m) zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

§29.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się  zgodnie z potrzebami, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Członkowie Zarządu powinni być zawiadamiani o wyznaczonym posiedzeniu Zarządu co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

3. W obradach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, a w uzasadnionych przypadkach także inne osoby, nie wchodzące w skład Zarządu.

§30.

Prezes Zarządu lub Wiceprezes wraz z Sekretarzem lub Skarbnikiem, albo Archiwistą reprezentują Towarzystwo na zewnątrz i podpisują wszelkie pisma i dokumenty w imieniu Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna

§31.

Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą działalność Towarzystwa.

§32.

1. Komisja Rewizyjna składa się  z trzech członków, w tym przewodniczącego i jego zastępcy.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać członek zwyczajny lub honorowy Towarzystwa.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na Walnym Zebraniu zwykłą większością głosów.

§33.

Zakres działań Komisji Rewizyjnej obejmuje:

a) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działań Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień;

c) przedstawianie w formie uchwały Zarządowi ustaleń wynikających z przeprowadzonej kontroli rocznej, a w zakresie gospodarki finansowej również Urzędowi Skarbowemu;

d) składanie Walnemu Zebraniu pod koniec trwania kadencji sprawozdania ze swej działalności i jej wyników, a także wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu;

e) wnioskowanie Zarządowi zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zebrań.

Rozdział V

Majątek, finanse i archiwum Towarzystwa

§34.

1. Majątek Towarzystwa stanowią:
a) fundusze;
b) środki  trwałe.
2. Fundusze na działalność Towarzystwa pochodzą z:
a) składek członkowskich;
b) subwencji i dotacji;
c) darowizn i zapisów testamentowych;
d) dochodów z działalności statutowej;
e) dochodów z działalności gospodarczej.

§35.

Do ważności wychodzących na zewnątrz dokumentów i oświadczeń Towarzystwa w sprawach finansowych wymagany jest podpis Prezesa (lub Wiceprezesa) oraz Skarbnika.

§36.

Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.

§37.

1. Towarzystwo prowadzi własne archiwum, w którym gromadzi się materiały dokumentujące całokształt działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa oraz prowadzi bieżącą kronikę Towarzystwa.

2. Archiwum prowadzone jest przez Archiwistę, będącego członkiem Zarządu.

3. Gromadzenie i brakowanie dokumentów w archiwum Towarzystwa odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami archiwistyki.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§38.

Zmiany statutu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa, zgodnie z § 23, pkt. 1-4, powziętej większością 2/3 głosów uczestniczących w nim pełnoprawnych członków.

§39.

1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, zgodnie z § 23, pkt. 1, 3-4, powziętej większością 2/3 głosów uczestniczących w nim pełnoprawnych członków, bądź też prawomocnego postanowienia władzy rejestracyjnej.

2. W przypadku rozwiązania Towarzystwa na mocy własnej decyzji, uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.